โรงแรมใกล้เคียงจุดปล่อยตัว ภายในระยะทาง 5 – 15 กิโลเมตร
Hotels (5 – 15km away from Start-Finish)

 

โรงแรมในโซนริมแม่น้ำแคว ที่ใกล้เคียงจุดจอดรถรับส่ง (ด้านหลังสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก) ภายในระยะทาง 10 กิโลเมตร
Hotels in River Kwai area (1-10km away from Shuttle bus pick-up point @ Kanchanaburi War Cemetery)